Skip to main content

Ráiteas Straitéise WDC ‘Obair Níos Cliste, Saol Níos Fearr’ 2019 – 2024

I ndiaidh treoir a thabhairt maidir le hinfheistíocht, forbairt agus beartas réigiúnach, cosúil le cur chun cinn cianoibre agus an Gheilleagair Chruthaithigh, deis ba ea straitéis 2019 chun machnamh a dhéanamh agus an timpeallacht dhinimiciúil ina bhfuilimid ag obair a fhorbairt.

Chun réigiún athléimneach a fhorbairt, i bhfianaise Brexit agus an Athraithe Aeráide, is doiciméad beo é an straitéis atá sách dinimiciúil chun na dúshláin seo agus dúshláin sheachtracha eile a aithint agus dul i ngleic leo. I ndiaidh comhairliúchán forleathan a dhéanamh, d’fhoilsíomar an straitéis cúig bliana dar teideal ‘Obair Níos Cliste, Saol Níos Fearr’, léiriú intinne uaillmhianach chun smaointe suntasacha a thabhairt chun beochta inniu, amárach agus amach anseo.

Ár dtrí théama straitéiseacha:

Cur chun cinn an Réigiúin. Cuirfimid Réigiún an Iarthair chun cinn, inseoimid scéal na háite uathúla seo agus phobal iontach na háite sa bhaile agus thar lear.

Ceannaireacht Réigiúnach. Feidhmeoimid mar cheannairí – déanfaimid iarracht smaointe suntasacha a thabhairt chun beochta, agus lorgóimid, cinnteoimid agus soláthróimid beartais agus cláir náisiúnta, réigiúnacha agus AE.

Fiontraíocht Inbhuanaithe. Forbróimid ardán don todhchaí, cuirfimid le láidreachtaí agus acmhainní den chéad scoth an réigiúin, trí thairbhe a bhaint as ár gcultúr, stair agus tírdhreach uathúil. Tá fís againn le haghaidh todhchaí inbhuanaithe – chun ár bpobal áit agus cultúr a chothabháil.

Download our most recent Strategy Document – EN

ÍOSLÓDÁIL ÁR NDOICIMÉAD STRAITÉISE IS DÉANAÍ – GA